Georgia

Georgia Kostyack, who is now simply known as “GEORGIA”, is a 15 year old singer, songwriter from the Seven Hills Ohio area.

georgia kostyack singer songwriter akron photographer joel echelberger

georgia kostyack singer songwriter akron photographer joel echelberger

georgia kostyack singer songwriter akron photographer joel echelberger

georgia kostyack singer songwriter akron photographer joel echelberger

georgia kostyack singer songwriter akron photographer joel echelbergerkayla joel echelberger akron photographer
Kayla – Brockway Pennsylvania High School Senior
Danielle High School senior photo shoot Akron, Ohio Photographer - Joel Echelberger (1 of 2)
Danielle – Ashland High School Senior
kayla joel echelberger akron photographer
Kayla – Brockway Pennsylvania High School Senior
Wild horses of Assateague Island
Wild horses of Assateague Island